Privātuma politika

 1. Ievads
  SIA “PEPI RER” (turpmāk – Pārzinis) tīmekļa vietnē www.iglusoftplay.eu (turpmāk – Vietne) apstrādā šādus personas datus, kas iegūti no datu subjekta – Vietnes lietotāja (turpmāk – Lietotājs). Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Lietotāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. Pārzinis ir izstrādājis šo Privātuma politiku, lai sniegtu Lietotājam Regulā noteikto informāciju. Privātuma politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no formas un/vai informācijas nesēja, kurā Lietotājs sniedz personas datus (Vietnē, papīra formā, personīgi vai telefoniski). Datu pārzinis patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai pārliecinātos par jebkādām izmaiņām Noteikumos.

 2. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija
  Datu pārzinis ir “PEPI RER”, SIA, reģ. Nr. 44103026983. Pārziņa adrese ir Parka iela 25, Valka, Valkas novads, Latvija, LV-4701, tīmekļa vietne: www.iglusoftplay.eu, e-pasts: info@iglusoftplay.eu, tālr: +371 64707024.

 3. Personas datu apstrādes mērķi, kā arī apstrādes tiesiskais pamats
  Ja Lietotājs iesniedz personas datus Pārzinim pa tālruni, izmantojot Vietnes kontaktformas, e-pastu vai cita veida pasta sūtījumu, mēs šo informāciju saglabāsim un izmantosim, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu līgumu, tostarp, lai identificētu klientu; sagatavotu un noslēgtu līgumu; sniegtu pakalpojumus (lai izpildītu līgumsaistības); apkalpotu klientus; izskatītu un apstrādātu iebildumus; veidotu klientu lojalitāti; administrētu maksājumus un norēķinus; atgūtu un piedzītu parādus; pierādītu faktus, uzturētu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību; veiktu uzņēmējdarbības plānošanu un analīzi; plānotu un veiktu grāmatvedību. Mēs arī apstrādāsim šos datus, lai sniegtu informāciju valsts iestādēm un izmeklētājiem gadījumos un tādā apjomā, kā to prasa ārējie normatīvie akti. Datu apstrādes tiesiskais pamats ir līguma noslēgšana un izpilde, normatīvo aktu izpilde, saskaņā ar Klienta datu subjekta piekrišanu, mūsu likumīgās intereses (piemēram, Klienta identitātes pārbaude pirms piegādes efektivitātes noslēgšanas u. c.).

 4. Personas datu kategorijas
  Personas datu kategorijas – vārds, uzvārds, personas kods, e-pasta vai pasta adrese, IP adrese, tālruņa numurs, ziņojuma saturs u. c.

 5. Personas datu saņēmēju kategorijas
  Dati tiek izpausti tiem Pārziņa darbiniekiem, kuriem tie ir nepieciešami tiešai savu pienākumu izpildei, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgo pakalpojumu līgumu. Personas datu vākšanai un izmantošanai mēs dažkārt izmantojam ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro mūsu norādījumus un kuri pirms pakalpojuma izmantošanas ir mūsu pastāvīgā kontrolē.

 6. Datu subjektu kategorijas
  Datu subjektu kategorijas – Pārziņa esošie, bijušie un potenciālie klienti, kā arī citas personas, kas izsaka vēlmi sazināties ar Pārzini.

 7. Datu nodošana ārpus Latvijas
  Saņemtos datus nav paredzēts nodot ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas, kā arī tie netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai. Vienlaikus, ņemot vērā, ka Vietne ir saistīta ar Google, LinkedIn un Facebook, Pārzinis nevar garantēt, ka šie uzņēmumi nenodos datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas.

 8. Datu glabāšanas ilgums
  Mēs apstrādāsim un glabāsim Lietotāja personas datus tik ilgi, kamēr vienai vai otrai pusei būs juridisks pienākums saglabāt šos datus. Pēc šo apstākļu izbeigšanās un, ja vien mūsu datu aizsardzības instrukcijās nav noteikts citādi, mēs dzēsīsim personas datus ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad ir beidzies sākotnējais datu glabāšanas iemesls, ja vien mums nav juridiska pienākuma turpināt šādu datu glabāšanu (piemēram, bet ne tikai grāmatvedības vai tiesvedības vajadzībām).

 9. Datu subjekta piekļuve personas datiem
  Datu subjektam ir tiesības piekļūt datu subjekta personas datiem viena mēneša laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas. Lietotājs var iesniegt pieprasījumu īstenot savas tiesības personīgi, rakstveidā uz Pārziņa juridisko adresi (uzrādot savu personu apliecinošu dokumentu), pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu. Saņemot Lietotāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārbauda Lietotāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Lietotājam ir tiesības saņemt tiesību aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi, tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un pieprasīt Pārzinim tos papildināt, labot vai dzēst, ierobežot apstrādi vai iebilst (līgumu slēgšana vai izpilde). Datu subjektam nav tiesību saņemt informāciju, ja šādu izpaušanu aizliedz valsts tiesību akti, valsts aizsardzība, sabiedrības drošība, krimināltiesības vai valsts finanšu interešu nodrošināšanai nodokļu jautājumos vai finanšu tirgus dalībnieku uzraudzībai un makroekonomiskajai analīzei.

 10. Sīkdatņu apstrāde
  Vietnē tiek apkopoti dati par apmeklētājiem, kas ļauj Vietnes uzturētājam novērtēt Vietnes lietderību un to, kā to varētu uzlabot. Pārzinis pastāvīgi uzlabo Vietni ar mērķi uzlabot tās lietošanu, tāpēc Pārzinim ir nepieciešams zināt, kāda informācija ir svarīga Vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi apmeklē Vietni, kādas ierīces un pārlūkprogrammas viņi izmanto, no kāda reģiona viņi nāk un kādu saturu visbiežāk lasa. Pārzinis izmanto Google Analytics, kas ļauj Pārzinim analizēt, kā apmeklētāji izmanto Vietni. Par to, kā darbojas Google Analytics pamati, varat uzzināt Google mājaslapā: Google Palīdzības centra lapa. Pārzinis savāktos datus izmanto savās likumīgajās interesēs, lai uzlabotu izpratni par Vietnes apmeklētāju vajadzībām un uzlabotu Pārziņa publiskās informācijas pieejamību. Apmeklētājs jebkurā laikā var pārtraukt datu vākšanu Google Analytics, kā aprakstīts vietnē Google Tools. Serveris, uz kura atrodas Vietne, var reģistrēt apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (izmantotā ierīce, pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves datums un laiks). Šajā punktā minētie dati tiek izmantoti tehniskiem mērķiem: lai nodrošinātu Vietnes pareizu darbību un drošību un izmeklētu iespējamus drošības incidentus. Šajā punktā minēto datu vākšanas pamatā ir Pārziņa tiesiskās intereses nodrošināt Vietnes tehnisko pieejamību un integritāti. Sīkdatnes ir nelielas datnes, ko pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē Vietni, tādā apjomā, kāds norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Atsevišķas sīkdatnes tiek izmantotas, lai atlasītu un piemērotu apmeklētājam informāciju un reklāmas, pamatojoties uz apmeklētāja iepriekš skatīto saturu, tādējādi padarot Vietnes lietošanu apmeklētājam vienkāršu, ērtu un personalizētu. Lai iegūtu vairāk informācijas par sīkdatnēm, tostarp par to, kā dzēst un pārvaldīt sīkdatnes, lūdzu, apmeklējiet www.aboutcookies.org. Vietne izmanto sīkdatnes, lai apkopotu lietotāja IP adreses un pārlūkošanas informāciju un ļautu Vietnei atcerēties apmeklētāja izvēli. Sīkdatnes ļauj Pārzinim sekot līdzi Vietnes datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar Vietni – Pārzinis izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu Vietni. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Pārziņa likumīgās intereses nodrošināt Vietnes funkcionalitāti, pieejamību un integritāti. Apmeklētājs var kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Plašāka informācija par šo procesu ir pieejama šeit: www.aboutcookies.org. Apmeklētāji var dzēst visas sīkdatnes no sava datora, un vairumā pārlūkprogrammu var iestatīt, lai bloķētu sīkdatņu ievietošanu datorā. Apmeklētājs var atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvēlnē vai Google Tools. Lai veiktu nepieciešamos iestatījumus, apmeklētājam ir jāiepazīstas ar savas pārlūkprogrammas noteikumiem. Ja sīkdatnes ir bloķētas, apmeklētājam būs manuāli jāpielāgo iestatījumi katru reizi, kad viņš/viņa apmeklēs Vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties. Tikai administrators, kas ir atbildīgs par šādu datu analīzi, var piekļūt Vietnes apmeklētāju statistikai. Ja vien nav norādīts citādi, sīkdatnes tiek glabātas uz darbības laiku, kuras dēļ tās tika vāktas, un pēc tam tiek dzēstas. Ja Pārziņa Vietnē ir foruma vai komentāru iespēja, tad Vietnē tiek saglabāta IP adrese, kā arī paša apmeklētāja sniegtie dati. Sīkdatnes, kurās ir šie dati, Jūsu ērtībai (lai nākamreiz nebūtu jāraksta atkal) var tikt saglabātas vienu gadu.

 11. Trešo personu tīmekļa vietnes
  Mēs varam sadarboties ar trešām personām, kuras ar Jūsu piekrišanu ir pilnvarotas mūsu tīmekļa vietnēs vai mūsu pakalpojumos, lietotnēs un rīkos ievietot trešo personu sīkdatnes. Šie pakalpojumu sniedzēji ļauj mums nodrošināt Jums labāku, ātrāku un drošāku tīmekļa vietnes lietošanas pieredzi. Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz trešo personu sīkdatnēm attiecas trešo personu privātuma politika, tāpēc mēs neesam atbildīgi par šo personu privātuma politiku. Vietnē tiek izmantots instalēts Facebook pikseļu rīks. Šī rīka mērķis ir pielāgot saturu un reklāmas Facebook lietotājiem. Lai uzzinātu vairāk par Facebook konfidencialitātes politiku, lūdzu, apmeklējiet Meta privātuma centru. Jūs varat arī mainīt reklāmas iestatījumus savā Facebook profilā.

 12. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
  Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai). Dokumenti Datu valsts inspekcijā tiek pieņemti pa pastu, elektroniski (dokumenti, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu), kā arī tos var atstāt Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, 1. stāva pastkastītē. Datu valsts inspekcija pieņem e-pastus, kas saņemti uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv.

 13. Privātuma politikas spēkā esība
  Mēs paturam tiesības laiku pa laikam mainīt un papildināt šīs Privātuma politikas saturu, lai precizētu aprakstu par to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus. Šajā sakarā mēs aicinām Jūs regulāri pārskatīt šo Privātuma politiku, lai Jūs būtu informēti par Jūsu personas datu apstrādi Vietnē.